không tạo được thư mực ảnh nhỏ
Sóc Siêu quậy 2, Alvin and Chipmunk 2, The Squeakquel (2009)