Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Kỉ băng hà 3: Khủng long thức giấc